Faktoring szótár

Kereskedelmi faktoring: kereskedelmi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő halasztott fizetésű (éven belüli, általában 30-60-90 napos) számlakövetelések esedékesség előtti megelőlegezése, megvásárlása, ezáltal likviditás és egy sor egyéb szolgáltatás nyújtása a követelés eredeti jogosultja (Szállító, eladó) számára.

Faktor: aki a kereskedelmi faktoring szolgáltatást nyújtja, lehet bank vagy megfelelő MNB engedéllyel rendelkező pénzügyi vállalkozás

Szállító, eladó: aki a kereskedelmi faktoring szolgáltatást igénybe veszi, a számlakövetelés eredeti jogosultja

Vevő: a számlakövetelés kötelezettje

Kereskedelmi/szolgáltatási szerződés: a Szállító és a Vevő közt jön létre, melyben a felek halasztott fizetésben állapodnak meg. A fizetési határidő általában 30-60-90 nap, ennek meghatározása függ az adott ágazat szokásaitól, a szabályozói környezettől, illetve a szerződéses felek üzleti politikájától, piaci súlyától.

Követelés: számlakövetelés. Szállítási vagy szolgáltatási szerződés teljesítése során a Szállító által a Vevőre kiállított halasztott fizetésű számla.

Faktoring szerződés: a 2013. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv –  LVIII. fejezete  szerinti szerződés, amely a visszkeresetes szolgáltatást nevesíti faktoringként.

Engedményezés: A Szállító a faktoring szerződésben nyilatkozik arról, hogy a szerződésbe bevont Vevő(k)re kiállított számlaköveteléseit a Faktorra engedményezi.

Az engedményezés kiértesítése, tudomásul vétele: A Faktor a Vevőt értesíti az engedményezésről és fölkéri, hogy annak tudomásul vételét írásban igazolja vissza. A Szállító ezen fölül a Vevőre kiállított számláit „…XY-ra engedményezve” záradékkal látja el.

Engedményezési/elkülönített számla: a fizetés helyeként a Szállító ezt, a folyószámlájától eltérő, elkülönített számlát tünteti föl. A Faktor ezen a számlán fogadja és számolja el a rá engedményezett, a vevőtől befolyó követelések ellenértékét.

Finanszírozási hányad: a számlakövetelés 70-100%-a. A faktoring szerződésben rögzítik.

Kamat: a számla finanszírozott részére vetített, a számla devizanemének megfelelő éves kamatláb futamidőre jutó hányada 

Faktordíj: a számla bruttó összegére vetített %-os fix díj

Futamidő: a kereskedelmi/szolgáltatási szerződésben meghatározott fizetési határidő, éven belüli, általában 30-60-90 nap. A Faktor a futamidőre kamatot számít föl.

Türelmi idő: a fizetési határidőt követő néhány nap. Függ a Szállító és a Vevő, illetve az adott iparág fizetési gyakorlatától. Ezek számát a faktoring szerződésben rögzíti a Faktor és a Szállító. Erre az időre a Szállító kamatot fizet.

Lejárat: a számla fizetési határideje + a türelmi idő

Késedelmi kamat: a lejárat után eltelt késedelmi napokra fölszámított kamat.