Adatkezelés

Az adatkezelő megnevezése: Magyar Faktoring Szövetség (a továbbiakban: MFSZ)
Az adatkezelő címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Az adatkezelő elérhetőségei:
 
A Magyar Faktoring Szövetség (a továbbiakban: MFSZ) adatkezelési tevékenysége a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglaltakon alapul.
 
Személyes adat kezelésére az érintett természetes személyek (a továbbiakban: Érintett/Érintettek) hozzájárulása, az MFSZ vagy harmadik fél jogos érdeke alapján (amennyiben ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll), a közte és az érintett természetes személy között létrejött szerződés teljesítése céljából vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kerülhet sor.
 
Az adatkezelés elsődleges célja:
- tagi regisztráció / tagi kapcsolattartás
az MFSZ jogosult megismerni és kezelni a tagok képviselőinek személyes adatait, különösen a nevét, munkahelyét, beosztását, a képviselt szakmai területet elektronikus levélcímét és telefonos elérhetőségét
- munkacsoportok működtetése
az MFSZ jogosult megismerni és kezelni a munkacsoportok működtetése, és a folyamatos tájékoztatás érdekében a tagszervezetek által delegált tagok / szakértők, külső szakértők nevét, munkahelyét, beosztását, a képviselt szakmai területet, elektronikus levélcímét és telefonos elérhetőségét,
- szerződéses jogviszony létrehozása / fennállása / kapcsolattartás
az MFSZ a polgári jogi és adatvédelmi szabályok alapján jogosult megismerni és kezelni a vele megbízási jogviszony keretében kapcsolatban álló, valamint részére szerződés alapján szolgáltatást végző természetes személyek, vagy szervezetek munkavállalóinak, megbízottjainak személyes adatait,
- alkalmazottak / tisztségviselők nyilvántartása
az MFSZ a munkajogi és adatvédelmi szabályok alapján jogosult megismerni és kezelni a vele munkaviszonyban álló munkavállalóinak személyes adatait,
- érdekképviseleti / szakmai tevékenység
az MFSZ az adatvédelmi szabályok alapján jogosult megismerni és kezelni érdekképviseleti tevékenységével összefüggésben az illetékes hatóságok, más szakmai szervezetek, szakértő szervezetek, oktatási intézmények tisztségviselői, alkalmazottai, megbízottjai és további szakértők személyes adatait, különösen a nevét, munkahelyét beosztását, a képviselt szakmai területet, elektronikus levélcímét és telefonos elérhetőségét.
 
Az adatkezelés módja: manuális adatfeldolgozás
 
Az MFSZ az adatkezelés célhoz kötöttségét, mint alapelvet az adatkezelés egész folyamata során és az adatok esetleges továbbítása esetén is érvényesíti, a kezelt személyes adatokat az adatkezelés jogalapjának megfelelően jogszabályban, illetve szerződésben meghatározott időtartamig, ennek hiányában a jogos érdek, illetve a felhatalmazással összefüggő cél megszűnését követően a tudomásszerzéstől számítva késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül törli.
 
Az MFSZ gondoskodik az által rögzített, tárolt, kezelt személyes adatok biztonságáról, megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, illetve megváltoztatását, továbbá gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.  Az MFSZ minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.
 
Az MFSZ biztosítja az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak érvényesülését. Az Érintett az adatkezelés kapcsán az MFSZ részére e-mail vagy postai úton megküldésre kerülő kifejezett írásbeli kérelemmel kérheti
- tájékoztatását a kezelt adatok köréről,
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését, valamint
- személyes adatainak törlését,
- személyes adatainak zárolását (korlátozását),
továbbá
- korábban a kezeléshez adott hozzájárulását visszavonhatja, 
- tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
 
Az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az MFSZ-hez, mint adatkezelőhöz az előzőekben megadott elérhetőségeken.
Az Érintettet megilleti a panasztétel joga a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is ( http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;   Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-13911400; Fax: +36-13911410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), továbbá per indítására is jogosult a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt a Fővárosi Törvényszék előtt, vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt.
 
Hatályos: 2018. május 25.