PénzSztrár 2019

  A Magyar Faktoring Szövetség a PénzSztár Verseny szakmai együttműködő partnere. Idén hetedik alkalommal kerül sor a PénzSztár Hazai és Külhoni Magyar Középiskolák Pénzügyi, Gazdasági és Vállalkozási versenyére. A verseny célja, hogy fölhívja a fiatalok figyelmét a pénzügyi műveltség fontosságára és játékos formában bővítse és elmélyítse pénzügyi, vállalkozási ismereteiket.

Jelentkezni a www.penzsztar.hu honlapon elérhető regisztráció kitöltésével lehet.
A jelentkezési hívás letölthető.

 

  Tisztújítás a Magyar Faktoring Szövetségben

A Magyar Faktoring Szövetség 2019.05.08-án zárszámadó és tisztújító közgyűlését tartott. A tagság elfogadta a szövetség 2018. évi beszámolóját és további három évre újraválasztotta az elnökséget.

Elnöknek ismét Csáki Ferencet (OTP Bank Nyrt.) választották, az alelnök Gál Gaszton (CIB Bank Zrt.), az elnökség tagjai Major- Maróthy Zsolt (MagNet Faktor Zrt.), Ráner Balázs (Takarék Faktorház Zrt.) és Suták Péter (MKB Zrt.)

 

  Sajtótájékoztató

A Magyar Faktoring Szövetség 2018. június 27.-én sajtótájékoztatót tartott.
A sajtóközlemény szövege letölthető itt.

 

  XI. Soproni Pénzügyi Napok 2017. szeptember 21-22.

A részletes program letölthető itt.

 

  Sajtótájékoztató

A Magyar Faktoring Szövetség 2016. július 25.-én sajtótájékoztatót tartott.
A sajtóközlemény szövege letölthető itt.

 

  Sajtótájékoztató

A Magyar Faktoring Szövetség 2015. 07. 21.-én sajtótájékoztatót tartott.
A sajtótájékoztató szövege letölthető itt.

 

  Sajtótájékoztató

A Magyar Faktoring Szövetség 2014. 07. 18.-án sajtótájékoztatót tartott az ágazat helyzetéről, fejlődési lehetőségeiről. A sajtótájékoztató szövege letölthető itt.

 

  Tisztújítás a Faktoring Szövetségben:

A Magyar Faktoring Szövetség 2013. május 7.-én tisztújító közgyűlést tartott, mivel az elnökség mandátuma lejárt. Negyedszerre is elnökké választották Csáki Ferencet (OTP Bank), aki hetedik éve tölti be a szövetségben ezt a posztot. A Szövetség alelnöke lett Gál Gaszton (CIB Faktor Zrt.). Elnökségi taggá választották dr. Jakab Csabát (Magyar Követeléskezelő Zrt.), Molnár Tamást (OTP Bank) immár harmadszor, és Ráner Balázst (Unicredit Bank).

Az új elnökség súlypont feladatának tekinti a szakmai, érdekvédelmi szervezetekkel történő eddiginél is szorosabb kapcsolatépítést, és idejekorán fel kíván készülni arra, hogy a szakma fejlődését kellő jogi háttér biztosítsa az új Ptk. hatálybalépését követően is.

A közgyűlésen bemutattak egy független kutatói forrásra támaszkodó új elemzést, amely nyugat-európai országok adatainak összehasonlító elemzése alapján megállapítja, hogy a faktoring az európai országok átlagához hasonló fejlődés révén Magyarországon 2015-ig +200-400 mrd Ft-tal, 2020-ig +1.100-1.600 milliárd forinttal járulna hozzá a magyar GDP növekedéséhez, illetve 2015-ig 15.000, 2020-ig pedig 55.000 munkahely keletkezését eredményezné a mikro-, kis-, és középvállalati szektorban.

 

  Sajtótájékoztató

2013. április 15.-én a Magyar Faktoring Szövetség sajtótájékoztatón ismertette a hazai faktoring forgalom 2012. évi általános jellemzőit. A sajtótájékoztató szövege letölthető itt.

 

  sajtótájékoztató

2012. február 17.-én a Magyar Faktoring Szövetség sajtótájékoztatón ismertette a 2011. évi piaci eredményeket, a forgalom alakulását, a faktoring ügyfelek ágazati és vállalatméret szerinti megoszlásának változását, a faktoring szolgáltatás finanszírozási szerepének felértékelődését és a 2012. évi törekvéseket. Emellett hangsúlyosan foglalkoztak a KIM honlapjára felkerült új Ptk. faktoring fejezetével. Ez utóbbit illetően a szakma a rendelkezésre álló, társadalmi egyeztetés időszakában arra törekszik, hogy a jogalkotót ismételten tájékoztassa arról, hogy a faktoring hazai és nemzetközi gyakorlata lényegi pontokon eltér a Ptk. javaslatban foglalt faktoring szerződés fejezettől.
A sajtótájékoztató szövege letölthető itt.

 

  Zárszámadó és tisztújító közgyűlés

A Magyar Faktoring Szövetség április utolsó napján zárszámadó és tisztújító közgyűlést tartott. Ismét elnökké választották Csáki Ferencet, a Magyar Factor Zrt. vezérigazgatóját, és egy tag kivételével a régi elnökség viszi tovább a Szövetség vezetését. Alelnökké választották ismét Rédei Gabriellát, a Next-Faktor Zrt. vezérigazgatóját, és újra az elnökség tagja lett Bali Anna a Primátus Zrt., továbbá Molnár Tamás az MKB Bank igazgatója. Új tagja a vezető testületnek Major-Maróthy Zsolt, a CE Faktor Zrt. vezérigazgatója.

2009-ben, a szakma újkori történetében először fordult elő, hogy szűkült, mintegy 10 %-kal a folyó faktoring piaca. A 740 Md. Ft. értékü bruttó faktorált forgalom így is háromszorosára nőtt az elmúlt hat évben és a Szövetség becslése szerint, immár megközelíti a KKV kör bankoktól igényelt rövidlejáratú hitelállományának 10 %-át. Ez azt jelzi, hogy a faktoring napjainkban már messze nem marginális pénzügyi szolgáltatás, hanem számottevő eleme a rövid távú finanszírozási eszköztárnak.

A Szövetség fő törekvései között szerepel a jövőben csakúgy, mint eddig, hogy természetes ügyfélköre, a kis- és középvállalatok számára olyan finanszírozási környezetet teremtsen, amely segíti e vállalkozói kör növekedését, megerősödését. Ezzel függ össze, hogy aktívan részt vesz a kis és középvállalkozások finanszírozási helyzetéhez kapcsolódó szabályozás módosításának előkészítésében, pl. a lánctartozások csökkentésének témájában.

Ugyancsak súlyponti, több évre visszanyúló törekvés EU-s forrásokból megvalósítható kamattámogatást nyújtó program létrehozása azon mikro és kisvállalatok számára, amelyek a faktoring kedvezményes igénybevételével életben tudnak maradni. Aforrással azon vállalkozásokat lehetne elérni, amelyek – a válság ellenére – jó piacokkal rendelkeznek, növekedni tudnának, de a beszűkült és drága banki finanszírozási lehetőségek miatt mégsem tudnak forráshoz jutni. Remélhető, hogy a közeljövőben lehetővé válik egy ilyen típusú vállalkozásfejlesztési program életre hívása, működtetése.

   

  SZAKMAI ELISMERÉS  

A Szövetség 2009. szeptember 23.-i közgyűlésén Martinkó Károlynak a Faktoringért emlékérmet adományozta. A szakmai elismerést Csáki Ferenc elnök adta át. A tagság így köszönte meg Martinkó Károlynak a Szövetség létrehozása, tevékenységének kialakítása, a faktoring szakma fejlesztése érdekében végzett kiváló munkáját.  Piaci kockázatok és hitelbiztosítás

A piaci kockázatok elmúlt időszakban bekövetkezett növekedése, és a hitelbiztosítók „visszafogott” üzleti aktivitása miatt párbeszéd indult meg a hitelbiztosítókkal és a Garantiqa Zrt.-vel annak érdekében, hogy a faktoring ügyletek kedvezőbb biztosítási háttérfeltételekkel rendelkezzenek.

Tekintettel arra, hogy a faktoring ügyfélkör elsősorban kis- és középvállatokból áll, és a válságból való kilábalás ösztönzése a Garantiqa Zrt. esetében is kiemelt cél, sikerült olyan feltételrendszert létrehozni, ami reményeink szerint megkönnyíti a nem elsőrangú pénzügyi pozícióval rendelkező ügyfelek részére a faktoring konstrukció igénybevételét.

 

  Faktoring program létrehozása

2008 őszén, a pénzügyi válság hatására megnehezült piaci feltételek közepette A SZÖVETSÉG kezdeményeztE az illetékes hatóságnál egy faktoring program indítását, annak érdekében, hogy a mikro- és kisvállalati kör a piacinál kedvezőbb költségek mellett tudjon refinanszírozási forráshoz jutni. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium A kezdeményezést nyitottan fogadta. A program feltételeinek a kialakítása folyik

 

  A FAKTORING MEGITÉLÉSE AZ ÁFA SZEMPONTJÁBÓL

2007. év végén a Szövetség véleményt kért a Pénzügyminisztériumtól a 2008.-tól életbelépő áfa törvény faktoringot illető megítélése miatt. A Szövetség véleménye szerint az áfát illetően a faktoring tényleges gazdasági tartalma az irányadó. Ebből a szempontból az egész világon érvényesnek tekintett Unidroit megállapodást célszerű követni. A megállapodást Magyarország is ratifikálta. A megállapodás szerint a faktoring engedményezésen alapuló, több szolgáltatás kombinációját magában foglaló vegyes szerződéses konstrukció. Elemei:

 • Megelőlegezés, finanszírozás
 • Követelések nyilvántartása
 • Ügyfél javára történő beszedés (behajtás)
 • Védelem az adósok fizetési késedelme, mulasztása ellen.

Miután szolgáltatások (minimum 2, esetleg 3 vagy 4 szolgáltatás) kombinációjáról van szó, nem határozható meg melyik a domináns, vagy fő tevékenység . A Szövetség véleménye szerint az egyes szolgáltatások áfa szempontból a következő megítélés szerint kezelhetők:

 • Megelőlegezés, finanszírozás – áfa mentes. Ide tartozik jellemzően: kamatköltség, rendelkezésre tartási díj, lehívási díj, késedelmi kamat, stb.
 • Követelések nyilvántartása – áfa köteles. Ide tartozik jellemzően: faktordíj, bevizsgálási díj, szerződéskötési, -módosítási, -bontási díj, e-faktoring (elektronikus adatcsere) díja, a nyilvántartott követelésekről adott kimutatások díja, stb.
 • Beszedés (behajtás) – áfa köteles. Ide tartozik jellemzően: faktordíj, felszólítások, peren kívüli és peres eljárások díja, behajtási jutalék, kötelezettek bevizsgálási díja, vevőinformációk díja, a pénzforgalommal összefüggően felmerül bankköltségek továbbhárítása vagy az ezt fedező átalánydíjak, stb.
 • Védelem az adósok fizetési késedelme, mulasztása ellen – áfa köteles. Ide tartozik jellemzően: A faktordíj kockázati felára, vagy a biztosított állomány után felszámított díj, vevőbevizsgálási díj, limitek módosításának díja, stb.

Az APEH a Pénzügyminisztériummal egyeztetve a közelmúltban tért vissza a Szövetség megkeresésére és állásfoglalásában megerősítette a Szövetség szakmai véleményét. Idézet a levélből:

„A fent felsorolt szolgáltatáselemek közül önmagában – tartalma alapján – az 1) pontban hivatkozott szolgáltatás tartozhat az áfatörvény 86. § (1) bekezdés b)-f) pontokban felsorolt pénzügyi szolgáltatások alá, a 2)-4) pontban szereplő szolgáltatások …..normál adóköteles szolgáltatások.
Mindezek alapján ….az Unidroit Egyezmény szerinti faktoring, tekintettel arra, hogy az soha nem lehet csupán finanszírozás (hiszen a felsoroltak közül legalább két szolgáltatáselemet kell tartalmaznia) olyan komplex ügylet, amely főszabályként 20 százalékos adómérték alá tartozó szolgáltatás, így az engedményező által a faktornak fizetett díjak alapvetően 20 százalékos áfával terhelten számlázandók.
Ugyanakkor a faktoring jellemzően finanszírozási elemet is tartalmaz, amely szolgáltatáselem – önállóan nézve – az áfatörvény 86. § (1) bekezdés d) pontja alapján adómentes szolgáltatás lenne.”

Álláspontunk szerint abban az esetben, ha a faktorálás során megjelenik a finanszírozási elem is, és az a faktor által nyújtott egyéb szolgáltatásoktól egyértelműen elkülöníthető, akkor a finanszírozási szolgáltatás ellenértéke adómentesen, míg az egyéb szolgáltatáselemek ellenértéke 20 százalékos áfával terhelten számlázandó.” 

 

MagyarEnglish
Hírek